Algemene voorwaardenOnze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte en prestaties die door Callaert Home and garden design worden voorgesteld en of uitgevoerd.

Door het ondertekenen van de offerte, het aanvaarden van de factuur, het bevestigen van een opdracht ( via mail, bericht, Messenger, Whatsapp,…),… zonder dat deze opsomming limitatief is, wordt de opdrachtgever de algemene voorwaarden te aanvaarden.

De offerte is slechts geldig voor de tijdsduur vermeld wat een twee weken bedraagt of tenzij anders vermeld. Na deze termijn zijn de prijzen vatbaar voor wijzigingen zonder verwittigingen.

Indien wij ons verbinden tot het leveren van prestaties wordt er bij werken waar materialen ( bouw materialen, tuinafsluiting,… ) nodig zijn voor de uitvoering van aanleg of plaatsing steeds een voorschotfactuur opgemaakt ter waarde van de nodige materialen.

Tuinonderhouden worden steeds gefactureerd na het tuinonderhoud, tenzij anders besproken per mail of bericht.

Alle facturen hebben een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na de dag van het verzenden van de factuur.

Indien het verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn is betaald geweest zal een eerste herinnering verzonden worden per mail met een extra herinneringskost van € 10 die moet betaald worden binnen de 7 kalenderdagen.

Laat de klant na om deze te betalen deze herinnering zal een aangetekende brief verzonden worden met een ingebrekestelling met als extra bedrag € 25 en dient betaald te worden binnen de 7 kalenderdagen na deze brief.

Mochten voorgaande stappen niet betaald worden behoud Callaert Home and garden design zich voor het beroepen op een incassobureau, advocaat of gerechtelijke invordering.

Alle kosten die daaruit voortkomen zijn ten laste van de klant, alsook wordt een maandelijkse extra interest gerekend van 10% van voorgaande bedragen.

Klachten van de klant naar Callaert Home and garden design toe dienen gemeld te worden per mail binnen de 2 kalenderdagen.

Callaert Home and garden design is niet aansprakelijk voor de schade die welke ontstaat ingevolge van opschorting van de werkzaamheden.

Indien de opdrachtgever na het geven van akkoord de offerte vernietigd of de uitvoering van de aangenomen werken verhindert en of onmogelijk maakt zal hij of zij ten titel van schadevergoeding voor winstderving en gemaakte kosten, aan Callaert Home and garden design een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 50% van de totaalfactuur.

Periodieke onderhouden of grasonderhouden zijn steeds per jaar herzienbaar. Deze onderhouden zijn steeds per jaar opzegbaar door de klant, indien de klant zou beslissen op de jaarcontract voor onderhoud op te zeggen wordt een annulatievergoeding gevraagd voor een periode van een half jaar.

Callaert Home and garden design behoudt zich het recht om deze periodiek onderhoudscontract te gelijk welke tijde stop te zetten.

Callaert Home and garden design kan, behoudens in het geval van een grove fout of in geval van opzet, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van gelijk welke aard of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van uitvoeringen ten gevolge van materiaal- of uitvoeringsfouten. Herstellingen uitgevoerd door derde in opdracht van de opdrachtgever zullen niet aanvaard worden. Tot vergoedingen van kosten, schade en interesten welke als directe of indirecte gevolg zijn van gebreken aan werken zijn wij niet verplicht.

Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn: Schade, gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht zoals vorst, droogte, overstroming, hoge grondwaterstanden, ,hitte, , …… Ingrepen uitgevoerd door de opdrachtgever of een onbevoegde derde. Vroegtijdige slijtage of schade te wijten aan abnormaal gebruik. Bij de aanleg van gazons is Callaert Home and garden design niet verantwoordelijk voor klimatologische invloeden die de groei van het gazon kunnen verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn meerkosten en volledig ten laste van de klant. Onkruidgroei in net gezaaide gazons. Schade, gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht kunnen nooit reden zijn tot het niet betalen van facturen of vertragingen in betalingstermijnen.

In geval van betwisting, is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing,en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.